PROJEKTY UE

Wdrożenie Platformy Integracyjnej B2B – POIG 8.2

Obecnie w firmie MobileMS wdrażana jest Platforma Integracyjna B2B służąca do pozyskiwania i realizacji zamówień publicznych (PPIP – Public Procurement Integration Platform). Projekt realizowany jest w ramach działania: 8. Oś priorytetowa. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres działania Platformy Integracyjnej dotyczy automatyzacji i usprawnienia:

  1. pozyskiwania zamówień publicznych we współpracy z partnerami,
  2. realizacji projektów – zamówień publicznych we współpracy z partnerami.

Udział w przetargach publicznych jest zadaniem złożonym, w którym firmy z sektora MŚP często wchodzą we współpracę z innymi podmiotami (partnerami), uzyskując tym samym dostęp do dużo większych zasobów, kolejnych technologii oraz zyskując szansę na wymianę doświadczenia i know-how. Ustalenia takich relacji partnerskich jest bardzo czasochłonne, gdyż wymaga wielu analiz i podpisania dokumentów formalnych. Platforma Integracyjna B2B pozwoli na zautomatyzowanie procesów zawierania układów partnerskich pomiędzy przedsiębiorstwami, a także nada ramy, określi zasady oraz standardy postępowań dla wielu procesów biznesowych służących do pozyskiwania i realizacji zamówień publicznych. Narzędzie to zdecydowanie zrewolucjonizuje dotychczasowy sposób budowania partnerstwa biznesowego.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Massalska, tel: 882 143 449. Więcej na temat projektów i dofinansowania mogą się Państwo dowiedzieć na stronach:

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy – RPO 3.2

W 2014 roku rozpoczęliśmy realizację nowego projektu unijnego pn. “Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy MobileMS Michał Stefański poprzez zakup silnika systemu zaawansowanego interfejsu HMI (Human Machine Interface) dla programów i systemów komputerowych służących przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób w wieku +60”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie Innowacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Projekt ten otwiera nowy rozdział w działaniach naszej firmy – dążenie do uczynienia naszych rozwiązań jeszcze bardziej intuicyjnymi i przyjaznymi dla wszystkich grup społecznych (nie tylko tych na co dzień korzystających z nowinek technologicznych, ale także osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę w świecie nowych technologii – seniorów).

Zebraliśmy nasze doświadczenie z dotychczasowych projektów realizowanych w branży IT i doszliśmy do wniosku, iż większość popularnych systemów informatycznych i aplikacji opiera się o formularze, tabele oraz panele w formie stron www. Bardzo powoli pojawiają się dopiero systemy umożliwiające sterowanie aplikacjami za pomocą mowy, pisma lub gestów. Najpopularniejsze interfejsy użytkownika zarówno w dziedzinie komputerów, jak i urządzeń elektronicznych powszechnego użycia projektowane są z myślą o osobach dominującej w grupach aktywnej zawodowo i młodszych – osoby w późniejszym wieku są często pomijane podczas projektowania procesu użytkowania urządzeń i oprogramowania dla masowego odbiorcy.

My chcemy to zmienić. Poprzez zakup i rozwój nowych technologii, chcemy zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych technologii przez osoby starsze, przezwyciężając częste w tym przypadku poczucie niedostosowania urządzeń do ich potrzeb czy wrażenie wyobcowania społecznego (w związku z brakiem uczestnictwa w świecie wirtualnym).

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Massalska, tel: 882 143 449.

Więcej na temat projektów i dofinansowania mogą się Państwo dowiedzieć na stronach:

Rozwój firmy MobileMS poprzez eksport – PO IG 6.1

W 2015r. realizujemy projekt pn. “Rozwój firmy MobileMS poprzez eksport”, którego głównym celem jest ekspansja przedsiębiorstwa na zagraniczne rynki Japonii i USA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Massalska, tel: 882 143 449. Więcej na temat projektów i dofinansowania mogą się Państwo dowiedzieć na stronach: